آمار دوره گذشته

  • 80 شرکت کننده از سراسر ایران
  • در فضایی به مساحت 10000 هزار متر مربع فضای خالص در سالن A5 در سایت نمایشگاهی شهرآفتاب تهران
  • حضور4000 بازدید کننده تخصصی
شرکت کننده
0
به مساحت
9000
بازدید کننده تخصصی
3900