اهداف برگزاری نمایشگاه

 

رویکرد دوره قبل نمایشگاه بین المللی معرفی توان این صنف جهت ورود به بازار جهانی و ایجاد بستری مناسب برای حضور حداکثری در بازار بین المللی دنیا است. نکته قابل توجه حضور انجمن صنفی بتن آماده از 22 استان کشور است که موجب افزایش سطح هم‌افزایی شرکت کنندگان گردید.