لوکیشن نمایشگاه و راه های دسترسی (مترو- بی ار تی)

• نمایشگاه بین المللی تهران دارای پارکینگ عمومی است.